8/10/12

Divendres, 5 d'octubre de 2012
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU, PROTECCIÓ DE DADES I DRET DE LA IMATGE
Durant aquesta setmana heu de retornat signat aquests dos documents. Un  és la Carta de Compromís educatiu i l'altre sobre Protecció de dades i dret a la imatge.
Tot i que en el seu moment ja ho vareu signar, la Llei ha canviat coses que ara hem afegit i és per això que cal tornar a signar els papers.
Gràcies per la vostra col·laboració.

CARTA DE COMPROMÍS
COMPROMISOS
Els pares i el centre educatiu ens comprometem a:

 1. Reconèixer-nos mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a cadascú correspon.
 2. Abordar des del diàleg els diferents aspectes que puguin sorgir durant el procés educatiu, respectant l’autoritat d’uns i altres davant l’alumne/a
El centre es compromet a:

 1. Oferir una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’alumne/a segons el Caràcter Propi de l’Escola del Carme.
 2. Informar a la família del caràcter d’escola, del Projecte Educatiu de Centre i de les normes d’organització i funcionament de Centre.
 3. Respectar les conviccions ideològiques i morals de la família, sempre que no siguin contràries al Caràcter Propi.
 4. Establir els mecanismes necessàries per garantir un bon clima de relació i convivència entre els alumnes.
 5. Informar a la família sobre la vida de l’escola.
 6. Facilitar a la família el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a.
 7. Establir els canals adients per a la participació de les famílies en el centre.
 8. Oferir als alumnes activitats complementàries dins l’àmbit del Projecte Educatiu.
 9. Oferir serveis i activitats extraescolars que contribueixin al desenvolupament dels alumnes.
 10. Respectar les normatives i legislacions relacionades amb la infància i els seus drets.
La família es compromet a :

 1. Respectar el Caràcter Propi de l’Escola Nostra Senyora del Carme i el Projecte Educatiu del centre.
 2. Reconèixer l’autoritat dels docents i facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al seu procés educatiu.
 3. Procurar que els hàbits, valors i normes promoguts en l’àmbit familiar estiguin en sintonia amb els que promou l’escola.
 4. Valorar  positivament l’ensenyament escolar i la participació activa del fill/a.
 5. Instar al fill/a a respectar les normes de funcionament del Centre i les normes de convivència escolar, i afavorir el desenvolupament normal de les activitats lectives.
 6. Vetllar perquè el fill/a participi en el conjunt d’activitats educatives descrites en la Programació General de Centre i acompleixi les seves responsabilitats personals com alumne/a.
 7. Respectar els mecanismes establers en els canals de comunicació amb l’escola.
 8. Abonar puntualment les quotes i aportacions establertes segons normativa vigent.
 9. Participar en activitats que el centre adreça a les famílies.
 10. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos.


PROTECCIÓ DE DADES I IMATGES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica de protecció de dades 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades passaran a ser incorporades a un fitxer parcialment automatitzat, el responsable del qual és ESCOLA NOSTRA SENYORA DEL CARME, Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de dur a terme les tasques pròpies derivades de la relació acadèmica i educativa, així com desenvolupar l’ideari del Centre.
Tot això, de conformitat amb la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig d’Educació, la qual estableix en els seus apartats primer i segon:
“1. Els centres docents podran demanar al seu alumnat les dades personals que considerin necessàries per a l’exercici de la funció educativa. Aquestes dades podran fer referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització, així com altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l’educació i orientació dels alumnes.
2. Els pares o tutors i els mateixos alumnes hauran de col·laborar en l’obtenció de la informació a què fa referència aquest article. La incorporació d’un alumne a un centre docent suposarà el consentiment per al tractament de les seves dades i, si s’escau, la cessió de dades procedents del centre on hagués estat escolaritzat anteriorment, en els termes que estableix la legislació sobre protecció de dades. En tot cas, la informació a què es refereix aquest apartat serà l’estrictament necessària per a la funció docent i orientadora, i no es podrà tractar amb finalitats diferents de l’educativa sense consentiment exprés.”

Així mateix, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades facilitades directament per vostè a través de la matrícula, així com aquelles que es recullin com a conseqüència d’altres relacions amb aquesta entitat, i llevat d’instruccions en sentit contrari, seran incorporades a les nostres bases de dades i tractades amb la finalitat de dur a terme la prestació educativa i mantenir i garantir el compliment de la relació acadèmica amb l’alumne i la seva família, així com permetre el compliment de les funcions legítimes de l’entitat i dels seus departaments, centres, en col·laboradors i institucions connexes, per la qual cosa la seva aportació és obligatòria.

L’informem de la possibilitat que les dades personals dels/les alumnes, incloses les de salut, puguin ser facilitades a les diferents Conselleries de Govern, en compliment de la Llei 2/2006 d’educació, entre d’altres. Les cessions seran:

Al Departament d’Ensenyament, per a les Inspeccions Tècniques Educatives i d ‘Anàlisi de Detecció d’Alumnes amb Necessitats Educatives Especials o minusvalideses, la tramitació de Beques i els diferents procediments necessaris de les Federacions Esportives. I per a la tramitació de campanya d’admissió de nens/es en compliment del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnes en els centres on els ensenyaments se sostenen amb fons públics.
  • De la mateixa manera, al Departament d’Ensenyament per a la tramitació dels títols acadèmics, tal com s’estableix en el Decret 249/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’assignen al Departament d’Ensenyament les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d’expedició de títols acadèmics i professionals no universitaris.
  • Al Departament d’Ensenyament, Ajuntament o administració competents, per a la tramitació de campanyes de vacunació, d’higiene bucodental i altres campanyes preventives de salut oficials.

 Així mateix, sol·licitem el seu consentiment exprés i inequívoc expressat en la signatura d’aquest full per a:


  • PUBLICACIÓ DE FOTOGRAFIES I DRET D’IMATGE, amb usos educatius o escolars: Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, el centre demana el consentiment per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els alumnes de manera clarament identificables, individualment o en grup. La imatge de l’estudiant pot aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives complementàries i extraescolars, publicades en llocs web, filmacions destinades a difusió pública, fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu, presentacions digitals, blocs de classe, etc. Amb aquest consentiment, la imatge de l’alumne o altres informacions referides a aquest i relacionades amb activitats de l’escola poden ser proporcionades a altres alumnes, familiars, i tercers interessats en les activitats del Centre, i poden divulgar-se en les diferents publicacions, catàlegs i comunicacions diverses (inclòs el lloc web del centre) que el col·legi realitza dins la seva activitat educativa i sempre relacionada amb aquesta.

  • ENVIAMENTS ELECTRÒNICS  a les famílies: Consentiment per a la tramesa d’informació relativa a l’alumne o la seva relació amb el centre, per via electrònica, sigui missatges de text al telèfon mòbil que ens indiqui o via correu electrònic, o mitjans electrònics equivalents.

·          TRACTAMENT DE DADES DE SALUT, rellevants per al seguiment acadèmic de l’alumne: Al tractament de dades de salut de l’alumne amb l’única finalitat de la correcta gestió del Departament d’orientació i altres necessitats tendents a donar una adequada atenció personalitzada en l’àmbit pedagògic, revisions mèdiques perceptives, així com per rebre els recursos facilitats per l’administració educativa.

 
  • EXPOSICIÓ PÚBLICA DE TREBALLS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL, com treball interdisciplinari i altres: a la publicació i exposició del material elaborat per l’estudiant en exposicions i actes que el Col·legi organitzi o en què participi, blocs, revistes i altres espais de comunicació pública destinats a finalitats educatives. En particular, queda recollit en consentiment per a la presentació dels Projectes interdisciplinaris i d’altres equivalents segons la normativa educativa vigent.

  • CREACIÓ I GESTIÓ WEB, Gestió i creació d’usuaris associats als recursos pedagògics per al millor treball acadèmic de l’alumne i amb finalitats pedagògiques, i a partir de l’edat de l’alumne en què aquests mitjans tinguin rellevància educativa.

  • ANTICS ALUMNES, amb cessió de dades identificatives generals: les seves dades identificatives puguin ser cedides a les associacions vinculades a aquest Centre.

 

1 comentari:

Anònim ha dit...

Crec que qui realment participa amb l'educació i amb l'escola no ho farà millor per signar un paper o un contracte a igual que qui no participa no crec sincerament que ho vagi a fer després d'haber signat, ojalà fos així de fàcil i m'equivoqui, si és així que es facin signar tots el papers que calguin.

Francesca